Statūti

Izvilkums no statūtiem:

 1. Biedrības mērķi ir:
  • veicināt dzimtenes saikņu kopšanu un izzināšanu
  • veicināt mākslas un kultūras attīstību
  • veicināt izglītību un integrāciju
  • veicināt starptautiskas kopības sajūtu, toleranci jebkurā kultūras līmenī un tautu sadraudzības ideju.
 2. Biedrības mērķi tiek īstenoti ar šādu aktivitāšu palīdzību:
  • Latvijas kultūras un vēstures, parašu un tradīciju, mutvārdu un rakstu valodas kopšana un izplatīšana Eiropas un pasaules kopienas kontekstā

  • dažādu kultūras pasākumu un aktivitāšu organizēšana, piemēram, latviešu svētku atzīmēšana, koncerti, teātra izrādes, izstādes, informatīvie vakari, lasījumi, filmu seansi, viesizrādes, kultūras braucieni

  • atbalsts latviešu kultūras kopu dibināšanai un pastāvēšanai, piemēram, deju kolektīviem, koriem, teātra grupām un kultūras apmaiņas programmām

  • izglītības un apmācības procesa īstenošana, piemēram, semināru un darba grupu organizēšana, konsultāciju sniegšana, izglītojošu lekciju un diskusiju organizēšana kultūras, integrācijas un tolerances jomā

  • repatriantu atbalsta veicināšana
  • dalība Minhenes kultūras dzīvē, starpreģionālu un starptautisku kultūras attiecību veidošana, piedaloties publiskos pasākumos un īstenojot sadarbības projektus un kopdarbu latviešu vidū, kā arī ar cittautību pārstāvjiem, neatkarīgi no izcelsmes un paaudzes
  • tikšanās vietas izveide, tam nepieciešamo telpu iegūšana
  • demokrātijas pamatvērtību pārstāvēšana, politiska un konfesionāla neitrālitāte.

Download
Statūti.pdf
Adobe Acrobat Dokument 361.5 KB

Download
Satzung.pdf
Adobe Acrobat Dokument 364.0 KB